Algemene Verkoopsvoorwaarden - Website

1.     Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.rombouts.com uitgebaat door de nv Koffie F. Rombouts, gevestigd in België, 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 136 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0404.850.185 (BTW: BE0404.850.185) - Tel: +32 (0)3 870 45 45 – E-mail info@rombouts.com.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.   De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring invoegen.  

2.    Aanvaarding

De klant erkent dat hij van deze algemene voorwaarden heeft kennis genomen.   Op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, evenals deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden.   De door www.Rombouts.com geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties gesloten tussen www.Rombouts.com en diens klanten.   Rombouts houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil is gerezen.

4. Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van de Belgische wetgeving, heeft de klant-consument het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen dat hij een beroep wenst te doen op zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumenten.

Tijdens deze herroepingstermijn van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking.  Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.   Het herroepingsrecht is slechts geldig voor zover het product ook daadwerkelijk wordt teruggestuurd binnen de 7 werkdagen nadat de klant Koffie F. Rombouts op de hoogte heeft gebracht dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop.

De geleverde producten moeten worden teruggestuurd in originele staat, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de afgetekende leveringsbon en zulks per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen na schriftelijke kennisgeving van de herroeping dan wel de termijn van 14 dagen na ontvangst van de levering verstreken zijn, is Rombouts niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour op kosten van de afzender aan deze laatste teruggestuurd worden.

De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat op de leveringsbon. De klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen, tenzij wordt aangetoond dat het geleverde goed niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod.  Bij terugzending van de goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies.  De terugbetaling zal gebeuren uiterlijk binnen de 30 dagen nadat de herroeping Koffie F. Rombouts heeft bereiktop voorwaarde dat aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan is. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. De waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Het herroepingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling.

5.     Aanbod en prijzen

De producten zoals aangeboden op de website, zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Het aanbod van de producten en de prijs ervan is slechts geldig voor verkopen binnen België en Luxemburg.  De prijzen die vermeld worden, zijn in euro, inclusief B.T.W. en administratiekosten, tenzij het expliciet anders wordt vermeld.  Koffie F. Rombouts houdt zich het recht voor de prijs te verbeteren in geval van een (druk)fout.

De prijzen van de producten bevatten niet de transportkosten, die afzonderlijk worden aangerekend.   De forfaitaire deelname in de verzendingskosten bedraagt 4,90 euro.   Het minimumbedrag van elke bestelling is 5,00 euro, inclusief taksen. Voor bestellingen met een aankoopwaarde van meer dan 45,00 euro inclusief taksen is de verzending gratis.  Als op dezelfde dag twee of meer verschillende bestellingen voor hetzelfde leveringsadres worden geplaatst, kunnen de bestellingen niet gebundeld worden en worden steeds de verzendkosten voor elke bestelling afzonderlijk aangerekend.

Het B.T.W.-tarief dat wordt toegepast is het tarief dat geldt op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. Rombouts behoudt zich het recht voor ten gevolge van de wijziging van het tarief van belastingen, dan wel de invoering van nieuwe belastingen, incl. milieutaksen die gevolgen hebben voor de prijs van productie van de goederen, de prijzen, zoals vermeld op de website aan te passen.   De bestelde producten worden evenwel gefactureerd aan de geldende prijs op het moment van de bestelling.

6.     Bestellingen en online transacties

De door www.Rombouts.com geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties gesloten tussen www.Rombouts.com en diens klanten.   De door het betaalsysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties.   Zodra de klant de bestelling gevalideerd heeft, krijgt hij van Rombouts een bevestiging via e-mail.   De levering zal evenwel slechts verschuldigd zijn na ontvangst van de betaling op de rekening van Rombouts.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege Rombouts dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Rombouts is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.

Rombouts ziet erop toe dat de bestellingen vervolgens worden verwerkt en uitgevoerd in de kortst mogelijke tijd. De producten worden geleverd op het opgegeven leveringsadres op een weekdag (maandag tot vrijdag).   Er kan slechts één leveringsadres worden opgegeven.

7    Levering

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering.  Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.  De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de klant wordt opgegeven. De bestellingen kunnen enkel geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België en Luxemburg.

De gemiddelde termijn van levering is 4 tot 6 dagen.  Genoemde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad, al geldt een maximale leveringstermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling aan Rombouts heeft verstuurd.

Rombouts kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien. De onderbreking van de productie van de bestelde goederen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of intresten. Rombouts kan daarenboven niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke vertragingen van de levering te wijten aan de post-/transportdiensten.    In het geval dat een klant aantoont dat een levering niet binnen 30 dagen na besteldatum wordt geleverd, kan de klant zonder enige schade de bestelling annuleren voor zover deze dit doet per aangetekend schrijven verstuurd naar het adres zoals opgenomen in artikel 1.

De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de producten worden vermeld.

De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres, die beschikt over een volmacht om de levering in ontvangst te nemen. Als niemand de levering in ontvangst kan nemen, op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bewijs worden achtergelaten in de brievenbus met daarop de gegevens van het dichtstbijzijnde afhaalpunt, waar de levering door de klant zelf kan worden opgehaald binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum van het bericht zoals achtergelaten door de transporteur.

8.     Niet-conformiteit

Als de levering niet overeenstemt met hetgeen op de leveringsbon staat of de levering vertoont zichtbare gebreken, dan is de klant gehouden dit onmiddellijk mee te delen aan de transporteur en te laten vermelden op het leveringsdocument van deze laatste en onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 48 uur na ontvangst, de vastgestelde gebreken, bezwaren en/of niet-conformiteit schriftelijk en precies mee te delen aan Rombouts.   Koffie F. Rombouts erkent haar aansprakelijkheid overeenkomst artikel 1649bis t.e.m. octies B.W. voor verborgen verbreken ten aanzien van consumenten, maar dewelke evenwel niet kan worden uitgebreid.

9. Privacy

Door het plaatsen van een bestelling, gaat u ermee akkoord dat onze onderneming uw persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst met u en voor marketingdoeleinden.  U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zijn.  U kan zich tevens verzetten tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden.  Het volstaat daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons (e-mail, postadres). Meer informatie voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen onze onderneming kan u terugvinden in onze Privacyverklaring.

10. Intellectuele eigendom

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, de teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Rombouts.  De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden behoudens de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Rombouts.   Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.


11. Wijziging van de algemene voorwaarden

Rombouts kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De klanten zullen op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De nieuwe algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan.  De nietigheid van een deel van deze bepalingen of van één of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.    Overmacht

Koffie F. Rombouts is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren.    Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden van nalatigheden van de overheid, economisch geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, ‘bugs’ in software, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht valt.

13. Geschillen en toepasselijke wetgeving

Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.