Disclaimer Website

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.rombouts.com, uitgebaat door de nv Koffie F. Rombouts, gevestigd in België, 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 136 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0404.850.185 (BTW: BE0404.850.185) - Tel: +32 (0)3 870 45 45 – E-mail info@rombouts.com, hierna aangeduid met “wij” of “ons”).

U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer.  Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens onderaan deze disclaimer).

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen.  Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).  Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze website is in elk geval beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekeraar zal worden uitgekeerd.

3. Externe hyperlinks

Indien onze website hyperlinks bevat naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen, kunnen wij geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

4. Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.

5. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te veranderen.  Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 01/07/2014.

6. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring raadplegen.

7. Geschillen en toepasselijke wetgeving

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website en/of eventuele links is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.