Privacyverklaring

Privacy- verklaring van Koffie F. Rombouts NV en al haar dochterentiteiten

Koffie F. Rombouts NV heeft kwaliteit en zekerheid steeds hoog in het vaandel. Daarom hecht Koffie F. Rombouts NV veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

In deze Privacy-verklaring willen we onze maximale transparantie tonen betreffende het gebruiken van uw persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om uw privacy maximaal te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Koffie F. Rombouts NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening van Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee :

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overéénstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens maximaal gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Welke persoonsgegevens worden verzameld ?

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Contactgegevens : naam, functie, e-mail, telefoon
 • BTW nummer en KBO nummer indien wettelijke aanwezig of noodzakelijk
 • Url
 • surfgedrag

Deze gegevens worden verzameld van zowel particulieren als van contactpersonen van bedrijven. Wij verwerken ook gegevens van prospects, leveranciers en onderaannemers en bezoekers van onze website en webshop en van iedereen die met wie in contact treden.

Waarom wordt deze info verzameld?

 • Om eventuele vragen te kunnen beantwoorden;
 • Om de door U gevraagde bestelling van goederen en/of diensten te kunnen leveren;
 • Om uw financiële transacties aangaande onze samenwerking te kunnen verwerken;
 • Om mogelijke klachten te kunnen onderzoeken;
 • Om optimalisatie door te voeren aangaande producten en/of leveringen
 • Om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen
 • Om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en/of diensten

Doorgifte van Uw persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 • Worden enkel doorgegeven aan dochterondernemingen voor zakelijke doeleinden en/of verweking van de gevraagde leveringen en/of diensten.
 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens eventueel aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van :
  • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ….);
  • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen, klachtenbehandeling ,…
  • Het bezorgen van de geleverde goederen en/of diensten
  • De persoonsgegevens zullen ook aan derden doorgegeven worden zodra wij dit wettelijk opgelegd krijgen.

Rechtsgrond

Koffie F. Rombouts NV heeft een gerechtvaardigd belang om de in deze privacyverklaring opgenomen gegevens te verwerken. De meeste gegevens worden meegedeeld om ons het mogelijk te maken u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien de gegeven worden geanalyseerd, zal dit enkel gebeuren met uw expliciete toestemming.

 

Veiligheid

 • Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en te waarborgen. Wij bewaren alle persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Om deze informatie te beschermen, hebben wij minimaal de volgende maatregelen getroffen :
  • SSL-protocol
  • Toegangsbeheer – bevoegde en betrokken personen
  • Netwerkbeveiligingssoftware
  • Computer- en server-backup
  • Login/wachtwoord
  • Firewalls

Bewaartermijn

 • Koffie F. Rombouts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Concreet betekent dit dat uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar bewaard zullen worden na laatste gebruik ervan.


 

Uw rechten

 • U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van U ontvangen hebben. Dit kan op volgende manieren :

 

Klachten

Mocht U een klacht hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u klacht indienen bij Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

 •  Koffie F. Rombouts kan zijn Privacy statement wijzigen indien dit noodzakelijk is. Elke wijziging zullen wij vermelden op onze website.