ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – WEBSITE BEDRIJVEN

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – WEBSITE BEDRIJVEN

 

1.        Toepassingsgebied

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel voor “bedrijven” beschikbaar op www.rombouts.com uitgebaat door de bvba Rombouts B2B, gevestigd in België, 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 136 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0460.422.277  (BTW: BE0460.422.277) - Tel: +32 (02) 245 08 03 – E-mail info@b2b.rombouts.eu – bankrekeningnr. BE08 0014 3755 1013 (GEBABEBB) – RPR Antwerpen.

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.   De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring

 

2.        Aanvaarding

 

De klant erkent dat hij van deze algemene voorwaarden heeft kennis genomen.   Op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, evenals deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden.   De door www.rombouts.com geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties gesloten tussen Rombouts en diens klanten.   Rombouts houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil is gerezen.

 

3.        Aanbod en prijzen

 

De producten zoals aangeboden op de website, zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Het aanbod van de producten en de prijs ervan is slechts geldig voor verkopen binnen België en Luxemburg.  De prijzen die vermeld worden, zijn in euro, exclusief B.T.W., tenzij het expliciet anders wordt vermeld.  Rombouts houdt zich het recht voor de prijs te verbeteren in geval van een (druk)fout.

 

De prijzen van de producten bevatten niet de transportkosten, die afzonderlijk worden aangerekend. De forfaitaire deelname in de verzendingskosten bedraagt 18 euro inclusief taksen. Het minimumbedrag van elke bestelling is 5,00 euro, inclusief taksen. Voor bestellingen met een aankoopwaarde van meer dan 60,00 euro inclusief taksen is de verzending gratis.  Als op dezelfde dag twee of meer verschillende bestellingen voor hetzelfde leveringsadres worden geplaatst, kunnen de bestellingen niet gebundeld worden en worden steeds de verzendkosten voor elke bestelling afzonderlijk aangerekend.

 

Het B.T.W.-tarief dat wordt toegepast is het tarief dat geldt op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. Rombouts behoudt zich het recht voor ten gevolge van de wijziging van het tarief van belastingen, dan wel de invoering van nieuwe belastingen, incl. milieutaksen die gevolgen hebben voor de prijs van productie van de goederen, de prijzen, zoals vermeld op de website aan te passen.   De bestelde producten worden evenwel gefactureerd aan de geldende prijs op het moment van de bestelling.

 

4.        Bestellingen en online transacties

 

De door www.rombouts.com geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties gesloten tussen Rombouts en diens klanten.   De klant heeft de keuzemogelijkheid om te betalen via een elektronisch betalingssysteem, dan wel middels overschrijving.

 

De door het elektronisch betaalsysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties.   Zodra de klant de bestelling gevalideerd heeft, krijgt hij van Rombouts een bevestiging via e-mail.   De levering zal evenwel slechts verschuldigd zijn na ontvangst van de betaling op de rekening van Rombouts.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege Rombouts dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Rombouts is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.

 

Wanneer de klant kiest om te betalen via overschrijving, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden onverkort van toepassing, behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden overeengekomen met de klant :

-    Op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, evenals deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden, ook deze op eventuele orderbevestigingen of bijvoegsels

-    Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde contante betalingen te eisen, zulks niettegenstaande elke andere vroegere voorwaarde.

-    Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het bedrag van de onbetaald gebleven facturen, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

-    Elke vertraging in betaling geeft recht op een intrest van 1% per maand op de niet betaalde sommen vanaf de datum van factuur, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

-    Zonder bijzondere en geschreven afwijkingen deze bepalingen hebben deze voorwaarden de voorrang op die van de koper

-    Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

Rombouts ziet erop toe dat de bestellingen worden verwerkt en uitgevoerd in de kortst mogelijke tijd. De producten worden geleverd op het opgegeven leveringsadres op een weekdag (maandag tot vrijdag).   Er kan slechts één leveringsadres worden opgegeven.

 

5.        Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendom van de verkochte producten zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Rombouts geleverde of te leveren producten aan Rombouts verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen risico’s van het verlies of vernietiging van de verkochte producten integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de verkochte producten aan hem werden geleverd.

 

Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte producten effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.   De klant verbindt zich ertoe om Rombouts onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte producten zou zijn gelegd.

De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

 

De klant verbindt er zich toe om Rombouts in te lichten indien de verkochte producten worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van Rombouts de identiteit van de eigenaar meedelen.

 

6.        Levering

 

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering.  Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.  De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

 

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de klant wordt opgegeven. De bestellingen kunnen enkel geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België en Luxemburg.

 

De gemiddelde termijn van levering is 4 tot 6 dagen.  Genoemde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad, al geldt een maximale leveringstermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling aan Rombouts heeft verstuurd.

 

Rombouts kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien. De onderbreking van de productie van de bestelde goederen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of intresten. Rombouts kan daarenboven niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke vertragingen van de levering te wijten aan de post-/transportdiensten.    In het geval dat een klant aantoont dat een levering niet binnen 30 dagen na besteldatum wordt geleverd, kan de klant zonder enige schade de bestelling annuleren voor zover deze dit doet per aangetekend schrijven verstuurd naar het adres zoals opgenomen in artikel 1.

 

De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de producten worden vermeld.

 

De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres, die beschikt over een volmacht om de levering in ontvangst te nemen. Als niemand de levering in ontvangst kan nemen, op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bewijs worden achtergelaten en een 2de poging zal plaatsvinden.   Indien ook na de 2de en laatste poging niemand de levering in ontvangst kan nemen, zal door de transporteur eveneens een bewijs worden achtergelaten.  Rombouts zal bijgevolg alle gemaakte onkosten, transportkosten, administratieve kosten,…  integraal in rekening brengen en doorfactureren aan de klant.

 

 

 

7.        Niet-conformiteit

 

Als de levering niet overeenstemt met hetgeen op de leveringsbon staat of de levering vertoont zichtbare gebreken, dan is de klant gehouden dit (1) onmiddellijk mee te delen aan de transporteur en te laten vermelden op het leveringsdocument van deze laatste en (2) onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 48 uur na ontvangst, de vastgestelde gebreken, bezwaren en/of niet-conformiteit schriftelijk en precies mee te delen aan Rombouts.   De aansprakelijkheid van Rombouts voor eventuele verborgen gebreken in de door Rombouts geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 1 maand na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk door de klant aan Rombouts te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

 

Zijn de geleverde goederen gebrekkig en werden alle hiervoor genoemde termijnen en procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Rombouts de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Rombouts. Rombouts is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade ingevolge de gebrekkige goederen.

 

Retourzendingen worden slechts aanvaard na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Rombouts. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de klant.

 

8. Privacy

 

Door het plaatsen van een bestelling, gaat u ermee akkoord dat onze onderneming uw persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst met u en voor marketingdoeleinden.  U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zijn.  U kan zich tevens verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden.  Het volstaat daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons (e-mail, postadres).  Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere maatschappijen van onze groep en aan contractueel met ons verbonden organisaties.  Meer informatie kan u terugvinden in onze privacyverklaring.

 

9. Intellectuele eigendom

 

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, de teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Rombouts.  De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden behoudens de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Rombouts.   Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

 

10. Wijziging van de algemene voorwaarden

 

Rombouts kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De klanten zullen op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De nieuwe algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan.  De nietigheid van een deel van deze bepalingen of van één of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

11.      Aansprakelijkheid en overmacht

 

Rombouts is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Rombouts is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

 

Rombouts is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren.    Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden van nalatigheden van de overheid, economisch geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, ‘bugs’ in software, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht valt.

 

12. Geschillen en toepasselijke wetgeving

 

Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.