Om een antwoord te bieden op de toename of de terugkeer van bepaalde praktijken die een gevaar betekenen voor het milieu, en met het oog op de vrijwaring van de rechten van de mens en de naleving van de arbeidsnormen, stelde toenmalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan het Global Compact voor tijdens een toespraak op het Economisch Wereldforum in Davos op 31 januari 1999. Inmiddels bevindt het Global Compact zich in de operationele fase. Rombouts heeft de principes van het pact onderschreven en zet zich op die manier in voor een meer leefbare en open wereldeconomie.


Kofi Annan stelde het Global Compact voor op 31 januari 1999. De operationele fase van het pact ging van start in de hoofdzetel van de VN in New York op 26 juli 2000.

  • Dit internationale initiatief verenigt de bedrijven, de organisaties van de Verenigde Naties, de arbeidswereld en de civiele samenleving rond tien universele principes met betrekking tot de rechten van de mens, de arbeidsnormen en het milieu.
  • Rombouts heeft het Global Compact onderschreven en bevestigt zo zijn engagement om te handelen met respect voor de menselijke waardigheid, de arbeids- en de milieuvoorschriften.
    Via het pact wil Rombouts bijdragen tot een verbetering van de leefomstandigheden van de duizenden mensen die leven van de koffieproductie, maar het bedrijf wil ook  de landen in het Zuiden laten delen in zijn ervaring. Het is een aanleiding om nog verder te gaan in het veld- en denkwerk dat Rombouts al sinds meer dan 20 jaar onderneemt, in het belang van het milieu, de mensenrechten en de arbeidsomstandigheden.

De principes van het Global Compact :

De principes van het Global Compact m.b.t. mensenrechten, arbeid en milieu vormen de basis van een wereldwijde consensus en steunen op de volgende instrumenten :

  • De Universele verklaring van de Rechten van de Mens.
  • De Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de fundamentele principes en rechten met betrekking tot werk
  • De Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling.


Rechten van de mens

Principe 1


De bedrijven worden verzocht...

...om het internationale verdrag van de rechten van de mens te ondersteunen en respecteren in hun invloedssfeer;

Principe 2


...ervoor te zorgen dat hun eigen ondernemingen zich niet medeplichtig maken aan schendingen van mensenrechten.

Arbeidsnormen

Principe 3


De bedrijven worden verzocht...
...de vrijheid van vereniging te respecteren en het recht op collectief overleg te erkennen;


Principe 4


...alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid uit de wereld te helpen;


Principe 5


...kinderarbeid effectief af te schaffen;


Principe 6


...discriminatie op het vlak van tewerkstelling en beroep uit de wereld te helpen;

Principe 7

De bedrijven worden verzocht...
...een proactieve houding aan te nemen op het vlak van milieuproblemen;

Principe 8


...initiatieven te nemen om een grotere verantwoordelijkheid inzake milieu te promoten;

Principe 9

…de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologie aan te moedigen;

Strijd tegen corruptie

Principe 10

De bedrijven worden verzocht om op te treden tegen de corruptie in al haar vormen, met inbegrip van financiële afpersing en steekpenningen.

Meer info : www.unglobalcompact.org